خلاصه

مدل : محتوا

اولویت : کم

میزان دشواری : ساده

میانگین امتیاز : 99%


امتیاز های این گزارش چه معنی می دهند؟
پارامتر ها براساس تاثیر بر روی امتیاز کلی طبقه بندی می شوند.

بهینه سازی پارامتر های بالای لیست می تواند امتیاز کلی شما را بهبود بخشد.


تمامی توصیه های امکان اعمال به صفحه شما را ندارند.

توصیه ها به معنای عمومی، بهترین شیوه ها هستند، اما بعضی چیزها از کنترل شما (به عنوان مثال منابع خارجی) خارج می شوند یا ممکن است به صفحه شما اعمال نشوند.

آیا برای بهینه سازی کمک نیاز دارید؟

می توانید برای راهنمایی از توضیح هر پارامتر کمک بگیرید یا با کارشناسان ما در 3dots تماس بگیرید.

3dots

سرعت صفحه: جلوگیری از قرار دادن نوع کاراکتر ها در تگ های متا

کلیات

مشخص کردن نوع کاراکتر ها در تگ متا، لوک اهد دانلود کننده در IE8 را غیر فعال می کند. برای بهبود دادن دانلود منابع به صورت موازی، تعیین نوع کاراکتر را به هدر های پاسخ HTTP انتقال دهید.

توصیه ها
پارامتر های سرعت صفحه پارامتر های Yslow