خلاصه

مدل : محتوا

اولویت : زیاد

میزان دشواری : متوسط

میانگین امتیاز : 96%


امتیاز های این گزارش چه معنی می دهند؟
پارامتر ها براساس تاثیر بر روی امتیاز کلی طبقه بندی می شوند.

بهینه سازی پارامتر های بالای لیست می تواند امتیاز کلی شما را بهبود بخشد.


تمامی توصیه های امکان اعمال به صفحه شما را ندارند.

توصیه ها به معنای عمومی، بهترین شیوه ها هستند، اما بعضی چیزها از کنترل شما (به عنوان مثال منابع خارجی) خارج می شوند یا ممکن است به صفحه شما اعمال نشوند.

آیا برای بهینه سازی کمک نیاز دارید؟

می توانید برای راهنمایی از توضیح هر پارامتر کمک بگیرید یا با کارشناسان ما در 3dots تماس بگیرید.

3dots

سرعت صفحه: حداقل کردن حجم در خواست ها

کلیات

کوچک نگه داشتن کوکی های و هدر های درخواست ها تا حد ممکن، این اطمینان را به ما می دهد که درخواست HTTP می تواند در یک بسته ارسال شود.

توصیه ها
پارامتر های سرعت صفحه پارامتر های Yslow