خلاصه

مدل : CSS/JS

اولویت : زیاد

میزان دشواری : متوسط

میانگین امتیاز : 94%


امتیاز های این گزارش چه معنی می دهند؟
پارامتر ها براساس تاثیر بر روی امتیاز کلی طبقه بندی می شوند.

بهینه سازی پارامتر های بالای لیست می تواند امتیاز کلی شما را بهبود بخشد.


تمامی توصیه های امکان اعمال به صفحه شما را ندارند.

توصیه ها به معنای عمومی، بهترین شیوه ها هستند، اما بعضی چیزها از کنترل شما (به عنوان مثال منابع خارجی) خارج می شوند یا ممکن است به صفحه شما اعمال نشوند.

آیا برای بهینه سازی کمک نیاز دارید؟

می توانید برای راهنمایی از توضیح هر پارامتر کمک بگیرید یا با کارشناسان ما در 3dots تماس بگیرید.

3dots

سرعت صفحه: بهینه سازی ترتیب تگ های style و script

کلیات

رعایت ترتیب درست بارگذاری CSS ها و Javascript های داخلی و خارجی باعث بهبود سرعت دانلود منابع و افزایش سرعت مرورگر در رندر کردن می شود.

توصیه ها
پارامتر های سرعت صفحه پارامتر های Yslow