خلاصه

مدل : محتوا

اولویت : کم

میزان دشواری : ساده

میانگین امتیاز : 80%


امتیاز های این گزارش چه معنی می دهند؟
پارامتر ها براساس تاثیر بر روی امتیاز کلی طبقه بندی می شوند.

بهینه سازی پارامتر های بالای لیست می تواند امتیاز کلی شما را بهبود بخشد.


تمامی توصیه های امکان اعمال به صفحه شما را ندارند.

توصیه ها به معنای عمومی، بهترین شیوه ها هستند، اما بعضی چیزها از کنترل شما (به عنوان مثال منابع خارجی) خارج می شوند یا ممکن است به صفحه شما اعمال نشوند.

آیا برای بهینه سازی کمک نیاز دارید؟

می توانید برای راهنمایی از توضیح هر پارامتر کمک بگیرید یا با کارشناسان ما در 3dots تماس بگیرید.

3dots

سرعت صفحه: حذف کردن رشته های کویری از منابع استاتیک

کلیات

بیشتر پروکسی ها و از همه مهم تر Squid ها از ورژن 3 به بعد، منابعی که در آدرس آن ها "?" وجود داشته باشند را کش نمی کنند، حتی اگر در هدر آن Cache-control: public وجود داشته باشد. برای فعال سازی کش کردن پروکسی برای این دسته از منابع، رشته های کویری را از منابع استاتیک حذف کنید و از کدگذاری پارامتر در اسم خود فایل ها استفاده کنید.

توصیه ها
پارامتر های سرعت صفحه پارامتر های Yslow